Хууль, эрх зүйн газар

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ
 

 Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

 
Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн хоёрдугаар зорилтын хүрээнд хууль тогтоомжийн болон Засгийн газрын шийдвэрийн төсөл боловсруулах, хуулиудын давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах ажлыг зохицуулах, шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлийг хянаж, агуулгыг найруулах, энэ чиглэлээр удирдлага, ажилтнуудыг арга зүй, мэдээлэл, үйлчилгээгээр хангах үндсэн үүрэг хүлээж, хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр боловсруулах, хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн давхардал, хийдэл зөрчлийг арилгах чиглэлээр дэмжлэг үзүүлэх, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, Засгийн газрын шийдвэрийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн гаргахад дэмжлэг үзүүлэх, Засгийн газрын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд эрх зүйн зөвлөлгөө болон бусад дэмжлэгээр хангах, төр, засгийн байгууллагыг хууль тогтоомж, бусад мэдээллээр хангахад дэмжлэг үзүүлэх, зөвлөлгөө, үйлчилгээгээр хангах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ. Энэ нь Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх асуудал бүрт Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын санал бэлтгэх, хууль тогтоомжийн төслийг найруулах, Засгийн газрын шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг хянах, төслийг хянаж найруулах, Улсын Их Хурлын Тамгын газартай харилцах, энэ чиглэлээр зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх замаар хэрэгжинэ.
 
Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын Танхимын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Энэ нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимд Засгийн газрын шийдвэр, хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах, шийдвэр гаргах механизмд дэмжлэг үзүүлэх, энэ чиглэлээр шаардлагатай мэдээлэл, өндөр мэргэшлийн цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөлгөө, үйлчилгээ, бүх талын дэмжлэгээр хангах замаар хэрэгжинэ.
 
Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, тэргүүн дэд дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Хууль зүйн яам, Сангийн яам, Улсын Их Хурлын Тамгын газар, бусад яамд, нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, хэвлэл, мэдээллийн болон төрийн бус байгууллага байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь бүх яамд, Хэрэг эрхлэх газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд байна.

АЛБАН ХААГЧДЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1 Н. Мягмар Газрын дарга myagmar@cabinet.gov.mn 260529
2 Ч. Дондогмаа Засгийн газрын Ахлах референт dondogmaa@cabinet.gov.mn 262626
3 Ж. Цолмон Засгийн газрын Референт tsolmon@cabinet.gov.mn 262468
4 Г. Эрдэнэбулган Засгийн газрын Референт g.erdenebulgan@cabinet.gov.mn 263054
5 А. Энхбаяр Засгийн газрын Референт a.enkhbayar@cabinet.gov.mn 267800
6 О. Дөлгөөнтуул Ахлах шинжээч dulguuntuul@cabinet.gov.mn 263054
7 З. Гэрэлт-Од Шинжээч 262468
8 Г. Дөлгөөн Шинжээч g.dulguun@cabinet.gov.mn 262725