Хүний нөөц

2017-01-01   Уншсан тоо: 5807

Засгийн газрын 2012 оны 20 дугаар тогтоолоор ЗГХЭГ-ын удирдлагын орон тоог дарга, тэргүүн дэд дарга, дэд дарга тус бүр нэг, ЗГХЭГ-ын орон тооны хязгаарыг 112 байхаар тогтоож, зохион байгуулалтын бүтцийг дор дурдсанаар баталсан. 

 • Бодлого зохицуулалтын газар;
 • Орон нутгийн удирдлага, хөгжлийн газар;
 • Хууль, эрх зүйн газар;
 • Хяналт, шалгалт, үнэлгээ, дотоод аудитын газар;
 • Зохион байгуулалтын газар (Санхүү, хөрөнгө оруулалт, үйлчилгээний хэлтэстэй);
 • Мэдээллийн технологийн хэлтэс;
 • Хэвлэл мэдээлэл, олон нийтэй харилцах алба;
 • Шинэтгэлийн бодлогын зөвлөлийн ажлын алба;
 • Төрийн ёслолын алба;
 • Ерөнхий сайдын  ажлын хэсэг;
 • Шадар сайдын ажлын алба.

АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

 • Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
 • Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам