Төсөв, санхүү

2017-01-01   Уншсан тоо: 4496
ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

2014 он

 • Монгол Улсын Ерөнхий сайдын төсвийн багцын 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон санхүүгийн нэгтгэсэн аудитлагдсан тайлан
 • Монгол Улсын Шадар сайдын төсвийн багцын 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон санхүүгийн нэгтгэсэн аудитлагдсан тайлан
 •  ЗГХЭГ-ын даргын төсвийн багцын 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон санхүүгийн нэгтгэсэн аудитлагдсан тайлан
 • ЗГХЭГ-ын даргын төсвийн багцын 2014 оны батлагдсан төсөв
 • ЗГХЭГ-ын 2014 оны батлагдсан төсөв
 • ЗГХЭГ-ын даргын багцын байгууллагуудын 2014 оны батлагдсан төсөв
 • ЗГХЭГ-ын даргын төсвийн багцын 2013 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн Үндэсний Аудитын газрын дүгнэлт

2015 он

 • Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын Шадар сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын төсвийн багцын 2015 оны батлагдсан төсөв
 • Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын Шадар сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын төсвийн багцын 2015 оны эхний хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл
 • Монгол Улсын Ерөнхий сайдын төсвийн багцын 2015 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан
 • Монгол Улсын Шадар сайдын төсвийн багцын 2015 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан
 • Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын төсвийн багцын 2015 оны эхний хагас жилийн тайлан

2016 он

 • Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын Шадар сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын төсвийн багцын 2016 оны төсвийн төсөл